سیستم اعلام و اطفاء حریق آزمایشگاه

سیستم اعلام و اطفاء حریق آزمایشگاه

سیستم اعلام و اطفاء حریق آزمایشگاه

سیستم اطفاء حریق آزمایشگاه با گاز FM200 به دلیل حضور افراد و نیز نوع مواد شیمیایی و یا دستگاه های الکتریکی به کار رفته و اهمیت آنها، مناسب ترین سیستم جهت اطفاء حریق در این اماکن میباشد .

سیستم اعلام حریق آزمایشگاه میتواند در دو نوع متعارف و یا آدرس پذیر باشد . که در صورت داشتن فضای بزرگ و نیز آزمایشگاه های متعدد در یک مجموعه باید از سیستم آدرس پذیر استفاده شود.

فهرست