حوادث احتمالی از طریق آتش و یا پخش مواد شیمیایی و یا در کارگاه های بـرش چوب و فلـز و کارهـای مشابـه ، همیشه خطرهایی است که کارکنان را تهدید میکند . در دانشگاهها و مدارس ، آزمایشگاهها ، آشپزخانه های بزرگ ، کشتیها و ….. ، خطرهایی احتمالی در هر لحظه ممکن است پدید آید . تجارب موجود و شواهد ثابت میکنند که هر ساله هزاران مورد حادثه برای افراد در مراکز صنعتی و آموزشی و تحقیقاتی بوجود می آید که حتی برخی از آنها بدلیل بی احتیاطی ، منجر به نقص عضو و یا حتی مرگ میشوند .
اگر شخص حادثه دیده فوراً توسط سیستم آب شستشو داده شود ، تا حدّی خطر برطرف می گردد ، به همین دلیل در اکثر مناطق و مراکز صنعتی اروپا و آمریکا ، کارگاهها موظف هستند از دوشهای اضطراری برای حفظ جان کارکنان خود استفاده نمایند که در اینصورت با هزینه بسیار کمتر از یک درمان عضو آسیب دیده ، عضوها و جان های زیادی از خطرات احتمالی مصون میمانند .
دوش و چشم شوی اضطراری باید قادر باشد بنحو مطلوب و در یک زمان بسیار کوتاه تمام نقاط بدن شخص آسیب دیده را کاملاً شستشو دهد و از این نظر این سیستم شستشو باید در نزدیکترین محل ممکنه به محل کار نصب گردد ، که امکان شروع فعالیت دوشها فقط در کمتر از ۵ ثانیه پس از حادثه ممکن شود.
عملکرد هر دوش باید هر ماهه کنترل شود و تمام کارگران و کارمندان باید از طریق عملکرد دوشها کاملاً مطلع باشند و از هرگونه ضربه زدن ناگهانی به پدال ، زنجیر و یا سایر قطعات آن جداً خودداری گردد.
چنانچه دوش و چشم شوی مطابق با استانداردهای بین المللی باشد ، بلافاصله کل بدن میتواند تحت شستشو قرار گیرد.
چنانچه شخصی از قسمت چشم آسیب دید باید موارد زیر را مدّ نظر قرار داد :
–   چشم شوی بکار انداخته شود.
–   شستشو را با باز نگهداشتن پلکها ادامه دهید.
–   فوراً آمبولانس را خبر کنید و نظر دکتر را سوال نمائید.
–   حتی در آمبولانس ( یا هر وسیله مورد استفاده ) شستشو را ادامه دهید.
–   تا انتقال به بخش اورژانس ، شستشوی چشم را ادامه دهید.
–   تمام اطلاعـات و مشخصـات کاری ( موجـب حادثه ) را در اختیار کادر پزشکی قـرار دهید . اقـدام فـوری و صحیح شما ، بهترین و بالاترین ارزش را برای همکارتان دارد.

فهرست