سیستم اطفا حریق آب و فوم

سیستم اطفا حریق آب و فوم

سیستم اطفا حریق آب و فوم

 

سیستم اطفای با فوم گزینه ای موثر برای حفاظت از مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق باشد.

 

فهرست