گاز FM200 (سیستم گازی FM200) :

مشخصات فنی سیستم گاز FM200 به شرح ذیل میباشد :

نام شیمیایی گاز : هپتا فلوئور پروپن Heptafluoropropane

CF3‐CHF‐CF فرمول شیمیایی :

نام تجاری محصول : FM200(HFC227ea)

وزن مولکولی : ۱۷۰٫۰۳

دمای جوش : ‐۱۶٫۳۶℃

دمای انجماد : ‐۱۳۱℃

فشار بحرانی : ۲۹۱۲ Kpa

دمای بحرانی : ۱۰۱٫۷℃

 

گاز fm200

گاز fm200

ویژگی های سیستم گاز FM200 :
  • بی خطر بودن برای انسان و حیوان
  • یک جایگزین زیست محیطی برای ۱۳۰۱ Halon با ODP صفر است
  • نارساناست و خاصیت خورندگی ندارد.
  • دارای تاییدیه های UL و FM میباشد.
  • گازی تمیز و پاک که پس از عمل اطفاء اثر آلودگی و باقی ماندن مواد اطفاء در محل مورد نظر، از خود به جای نمیگذارد.

گاز HFC227ea با برند تجاری سیستم گازی FM200 یک گاز اطفا حریق غیر سمی، بدون رنگ، سازگار با محیط زیست

و نارسانای الکتریکی است که برای انسان مضر نمی‌باشد.

گاز FM200 با ورود به زنجیره ماده سوختنی و اکسیژن محیط باعث خاموش شدن شعله های آتش شده و پس از عملیات اطفاء معمولا دارای پسماندی نمی‌باشد

که این مهم ضمن به حداقل رساندن آسیب های احتمالی حاصل از عملیات اطفا حریق، موجب کاهش زمان تعطیلی محل حریق پس از عملیات اطفا خواهد شد.

از همین رو سیستم اطفای حریق گاز FM200 یکی از خاموش کننده های مورد تایید سازمان های جهانی همچون NFPA، EPA و … پذیرفته شده

و استفاده از سیستم گازی FM200 در بیش از هفتاد کشور جهان و بیش از صدها هزار پایگاه مختلف رایج و مرسوم گشته است.

مکانیسم و نحوه عملکرد اصلی گاز FM200 برای مهار آتش از طریق تجزیه ساختاری ناشی از حرارت و

در نتیجه جذب حرارت که یکی از عوامل شیوع آتش است می باشد.

به عبارت دیگر سیستم گازی FM200 با جذب حرارت محیط حریق و تجزیه شیمیایی، خود باعث حذف عامل اولیه حریق یعنی حرارت و شعله خواهد شد.

۱) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ﮔﺎز FM200 :

– FM200 ﮔﺎزی ﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ( ۳۶۰psi ﻣﻌـﺎدل ۲۴٫۸bar ) ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻳﻊ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر ﻏﯿﺮھﺎدی ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺷﻔﺎف در ﻣﺤﯿﻂ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

– FM200 ﻋﺎﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮده ﻓﻠﺬا ﺑـﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳـﻖ دراﻣﺎﮐﻨﯽ

ﮐـﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ، ھﺎدی ﻧﺒﻮدن ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﺼـﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

۲) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﮔﺎز FM200 :

ـ درﺟﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﮔﺎز FM200 ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در رده ﮔﺎزھﺎی ﭘﺎک ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و

از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ھﺎﻟﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان

از آن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ اﻓﺮاد درآنها وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

– ازآﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز FM200 ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮوﻣﺎﻳﻦ ﻳﺎ ﮐﻠﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮروی ﻻﻳﻪ اوزن ,

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ODP) Ozone Depletion Potential) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و درﺣﺪ ﺻﻔﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

– ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎز FM200 ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ھﯿﭻ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ای درﻣﺤﯿﻂ ازﺧـﻮد ﺑﺠﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد (No Residue)

و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺲ از اﻃﻔﺎ ﻧﺪارد.

ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن و در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺎز FM200 ﺑﯿﻦ ٣١ ﺗـﺎ ۴٢ ﺳﺎل درﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ـ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺎز FM200 ھﻔﺖ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در واﺣﺪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

۳) ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی اﻳﻤﻨﯽ :

ـ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ (NOAEL) ٩ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺎز FM200 (ھﻔﺖ درﺻﺪ) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﺮروی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻳﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۴) ﻛﺎرﺑﺮد:

– FM200 ﺑﺮای اﻃﻔﺎء ھﺮﺳﻪ ﮐﻼس ﺣﺮﻳﻖ A و B و C ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ .

وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن وﻋﺪم ﺑﺠﺎی ﮔﺬاردن ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ازﻳﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم ھﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻀﺎھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻣﺎن

در آنها ﻣﯽ رود از ﻗﺒﯿﻞ اﺗﺎﻗ ﮫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ, تجهیزات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و … ﺑﮑﺎرﻣﯽ رود.

بکار گیری سیستم اطفاء حریق FM200 برای فضاهایی که دارای تجهیزات الکترونیکی و یا مواد قابل اشتعال میباشد و یا فضاهایی که رفت و آمد اشخاص در آن صورت میگیرد مانند اتاق ترانسفورماتور، سوئیچ گیرها، اتاق پمپ ، اتاق موتور ، ایستگاه های رله ، انبارهای ذخیره مایعات قابل اشتعال و بطور کلی برای فضاهای ذیل مناسب میباشد :

1- فضاهای دارای ماشین آلات صنعتی

2- اتاق های ژنراتور اضطراری

3- اتاق های پمپ

4- انبارهای رنگ

5- انبارهای ذخیره مواد و مایعات قابل اشتعال

6- اتاق های کنترل اتاق های دارای تجهیزات الکتریکی

7- انبار تجهیزات و مواد دارویی

8- اتاق های بایگانی و اسناد

9- آزمایشگاه ها

و….

۵) ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻃﻔﺎء آﺗﺶ:

– FM200 ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ (ﺣﺬف ﺿﻠﻊ ﺣﺮارت) و ﻣﺼﺮف اﮐﺴـﯿﮋن (ﺣـﺬف ﺿﻠﻊ اﮐﺴﯿﮋن) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ گاز FM200 وارد زﻧﺠﯿﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺣـﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﻳﮑﺎلهای آزاد ﻓﻠﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رادﻳﮑﺎل ها ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد درﺣﺮﻳﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه وﺿﻤﻦ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن و ﺣﺬف آن (ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪن ﺳـﯿﮑﻞ ﺣﺮﻳـﻖ ﻣـﯽ ﮔﺮدد)

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮدن واﮐﻨﺶ ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و درﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑـﻪ ١٠ ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز FM200 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺮﻳﻖ مهار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺗﻮﺳﻂ گاز FM200 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎﻧﯽ زﻳﺎن آور و ﺳﻤﯽ (By-Produces)

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (co) را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺴﺎرت ﮐﻤﺘر، ھﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و

ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

– ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺎﮐﻦ و تجهیزاتی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ھـﺎﻟﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ درتجهیزات، ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮔﺎزھﺎﻟﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑـﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

۶) ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

١- ﺳﺮﻳﻊ وﻣﻮﺛﺮ

٢- ﻋﺪم ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن

۳- ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﭘﺎک ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه (No Residue)

۴- ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻻﻳﻪ اوزن =۰ (ODP=0)

۵- ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﻮ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ (GWP= 0)

۶- ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر در ﺟﻮ

۷-ﻋﺪم ھﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

٨- اﻳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎن درآﻧﮫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.

٩- ﺳﻄﺢ اﻧﺒﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

١٠- رﻧﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ازﺳﯿﻠﻨﺪرھﺎ, ﻧﺎزل ھﺎ و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

١١- ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء ﺑﺎﻻ

فهرست