سیستم گازی ایروسل

سیستم گازی آیروسل

سیستم گازی آیروسل

 

معایب سیستم آیروسل با استناد به NFPA 2010 :

الف) موارد مربوط به عدم حضور افراد در زمان اطفاء و پس از اطفاء  با گاز آیروسل مطابق بندهای ذیل :

۵٫۲٫۷ Safety Requirements.

    ۵٫۲٫۷٫۱ Personnel shall not enter a protected space during or after agent discharge.

۵٫۲٫۷٫۱ افراد در هنگام عملکرد سیستم اطفاء آیروسل و پس از تمام شدن عمل اطفاء نباید در محل مورد نظر حضور داشته باشند.

    ۵٫۲٫۳٫۱ In order to prevent human exposure to the aerosol agents by providing a warning of a pending discharge and a delay in the discharge to allow personnel to exit the protected space, a pre-discharge alarm and time delay shall be provided in accordance with the requirements of 6.4.5.6.

۵٫۲٫۳٫۱ به منظور جلوگیری از تماس گاز آیروسل با اشخاص، به وسیله هشدارهای تخلیه گاز و نیز با درنظر گرفتن زمان تاخیر جهت اطفاء گاز، به اشخاص فرصت خروج از مکان تحت حفاظت داده شود .

    ۵٫۲٫۱ Potential Hazards. The following potential hazards shall be considered for individual systems: noise, turbulence, reduced visibility, cold temperature, potential toxicity, thermal hazard, and irritation to persons in the protected space and other areas where the aerosol agent can migrate.

ب) در اطفاء با گاز آیروسل به منظور حفاظت از اشخاص ، خطرات بالقوه زیر باید در نظر گرفته شود که شامل:   

  • خطرات صدای بلند
  • پرت شدن اشیاء و تجهیزات موجود در محل اطفا
  • خطر کاهش دید افراد
  • خطر کاهش دما
  • خطر سمی بودن بالقوه گاز آیروسل  
  • خطرات ناشی از تحریک و ترس افراد در محل اطفا با گاز آیروسل

خطرهای ذکر شده فوق به تفصیل در بند های زیرشرح داده شده است :

A.5.2.1 Potential hazards to be considered for individual systems are the following:

Noise — Discharge of a system can cause noise loud enough to be startling but ordinarily insufficient to cause traumatic injury.

(۱) تخلیه گاز میتواند با صدای بلند  همراه باشد و منجر به تحریک و ایجاد وحشت شود که البته این صدای بلند باعث جراحت و صدمه شدید نخواهد شد.

 

Turbulence — High-velocity discharge from nozzles could be sufficient to dislodge substantial objects directly in the path. System discharge can cause enough general turbulence in the enclosures to move unsecured paper and light objects.

(۲) آشفتگی – تخلیه سریع گاز آیروسل از نازل می توا ند باعث بهم ریختگی و آشفتگی اشیای مسیر اطفاء گردد. تخلیه سیستم اطفاء آیروسل می تواند باعث ایجاد آشفتگی در محفظه ها شود و همچنین اسناد و روشنایی های مسیر اطفاء را دچار پراکندگی می کند.

Hot Temperature — For dispersed aerosol extinguishing systems, direct contact with the vaporizing liquid being discharged from a system will have a strong chilling effect on objects and can cause frostbite burns to the skin. The liquid phase vaporizes rapidly when mixed with air and thus limits the hazard to the immediate vicinity of the discharge point.

(۳) دمای هوای گرم – برای سیستم های خاموش کننده آیروسل ، تماس مستقیم با مایع تبخیر شده از سیستم، یک اثر گرم کننده بسیار قوی روی اشیاء ایجاد می کند و می تواند باعث بروز حریق شود. فاز مایع( حالت مایع گاز) هنگامی که با هوا مخلوط شود سریعا تبخیر می شود و بنابراین دسترسی به محل اطفا را محدود میکند.

Reduced Visibility — When activated, condensed aerosol generators reduce visibility both during and after discharge period. This particular consideration is further addressed in A.5.2.5.

(۴) کاهش دید – هنگامی که سیستم اطفاء حریق آیروسل فعال می شود، سیلندر های آیروسل، با عملکرد خودشان در طول  زمان اطفاء و بعد از زمان تخلیه، دید افراد را کاهش می دهند.

Potential Toxicity — When activated, condensed aerosol generators may produce toxic levels of gases such as carbon monoxide, nitrogen oxides and ammonia, which are typical by-products of the aerosol generating reaction. Actual concentrations of these by-products depend on the chemical composition of the solid aerosol-forming compound and coolant, engineering design of the aerosol generators and conditions of the enclosure under protection.

(۵) سمی بودن بالقوه گاز آیروسل :

هنگام فعال شدن سیستم اطفاء حریق آیروسل، مولدهای متراکم آیروسل میتواند باعث تولید گاز سمی مونوکسیدکربن، گاز اکسید نیتروژن و گاز آمونیاک شود که بستگی به فرمول شیمیایی گاز آیروسل و نسبت اجزا تشکیل دهنده آن میباشد. غلظت واقعی گازهای سمی فوق بستگی به ترکیب شیمیایی فرمولاسیون جامد و خنک کننده، طراحی مهندسی مولدهای آیروسل و شرایط منطقه تحت حفاظت دارد.

Thermal HazardA condensed aerosol discharges at elevated temperatures Depending on the intended application(s) of the aerosol system, the temperature and minimum clearance from the discharge outlet are specified by the  manufacturer of the aerosol generators. Immediately after discharge the aerosol generators be so hot;

(۶) خطرات حرارتی – آیروسل متراکم در دمای بالا تخلیه می شود بسته به کاربرد (های) مورد نظر سیستم های آیروسل، دما و حداقل فاصله از خروجی تخلیه توسط سازنده سیلندر های آیروسل تعیین می شود و تولید حرارت در هنگام اطفاء آیروسل باید درنظر گرفته شود زیرا بلافاصله بعد از تخلیه، سیلندر های آیروسل بسیار داغ مشوند؛

(۷) Eye Irritation — Direct contact with the particles being discharged from a system can result in irritation, tearing, and burning of the eyes. Exposure of the powdered aerosol to the eyes should be avoided.

(۷) سوزش چشم –  در هنگام اطفاء گاز آیروسل ، تماس مستقیم با ذرات آیروسل باعث سوزش  چشم، اشک ریختن و  ناراحتی چشم می شود . بنابراین باید از درمعرض قرار دادن چشم ها با پودر آیروسل در هنگام اطفاء جلوگیری شود.

ج) موارد مربوط به محدودیت استفاده از گاز آیروسل :

۴٫۲ Use and Limitations.

از سیستم اطفاء گازی آیروسل در مکان های زیر نباید استفاده شود :

۴٫۲٫۲ Aerosol fire extinguishing agents shall not be used on fires involving the following materials unless they have been tested to the satisfaction of the authority having jurisdiction:

(۱) Deep seated fires in Class A materials

(۲) Certain chemicals or mixtures of chemicals, such as cellulose nitrate and gunpowder, that are capable of rapid oxidation in the absence of air

(۳) Reactive metals such as lithium, sodium, potassium, magnesium, titanium, zirconium, uranium, and plutonium

(۴) Metal hydrides

(۵) Chemicals capable of undergoing autothermal decomposition, such as certain organic peroxides and hydrazine

  • اثرات نامطلوب در اثر باقی ماندن ذرات آیروسل پس از عمل اطفاء بر روی تجهیزات حساس :

۴٫۲٫۷ the potential adverse effects of agent particulate residue on sensitive equipment and other objects shall be considered when using aerosol extinguishing agents in spaces containing that type of equipment.

عوارض جانبی ناشی از باقی ماندن ذرات آیروسل بر روی تجهیزات و اشیاء، در مکان های با تجهیزات حساس که از این سیستم جهت اطفاء استفاده میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست