مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

سیستم اطفاء حریق گاز FM200
(FM200 Automatic Fire Extinguishing System)

سیستم اطفاء حریق گاز FM200

سیستم اطفاء حریق گاز FM200

درسال ۱۹۸۷ به دلیل خطرات زیست محیطی و جانی استفاده از گاز هالون ممنوع شد و در پی آن شرکت های فعال در عرصه صنعت حریق پس از انجام آزمایشات گوناگون گاز FM200 که فاقد هرگونه خطرات زیست محیطی است را به عنوان جایگزین گاز هالون انتخاب نمودند.

گاز FM200 با نام شیمیایی هپتا فلوئورپروپن و نام صنعتی HFC-227ea و با فرمول شیمیایی C3HF7 یک گاز اطفاء حریق بی رنگ، غیر سمی، نارسانای الکتریکی، سازگار با محیط زیست و بدون اثر خورندگی بر روی تجهیزات است که تنفس آن برای انسان مضر نمیباشد.

این گاز با تغییر ترکیب زنجیر ماده سوختنی و اکسیژن محیط باعث خاموش شدن آتش مشود. همچنین سیستم اطفاء حریق FM200 یکی از سیستم های خاموش کننده مورد تایید NFPA میباشد.

کاتالوگ مشخصات فنی گاز FM200 (Waysmos)

استاندارد مربوط به گازهای Clean Agent (FM200,IG,…) – NFPA2001

۱-۱) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ﮔﺎز FM200 :

FM200 – ﮔﺎزی ﺑﯽ رﻧـﮓ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸﺎرﻣﻀـﺎﻋﻒ گاز ازت (۳۶۰psi ﻣﻌـﺎدل ( ۲۴٫۸bar ﺑﺼـﻮرت ﻣـﺎﻳﻊ

ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺎز به هنگام ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر غیر هادی ﺑـﯽ رﻧـﮓ و ﺷـﻔﺎف درﻣﺤـﯿﻂ آزاد ﻣـﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
FM200 – ﻋﺎﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮده ﻓﻠـﺬا ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻃﻔـﺎء ﺣﺮﻳـﻖ در اﻣـﺎﮐﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻟﯿﻞ وﺟـﻮد تجهیزات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ, هادی ﻧﺒﻮدن ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑـﺮوز هرگونه اﺗﺼـﺎل ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﻳﺪه خواهد ﺑﻮد.

۲-۱) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﮔﺎز FM200 :

– درﺟﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﮔﺎز FM200 ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در رده گازهای ﭘﺎک (Clean Agent) ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣـﯽ ﺷﻮد.
– ازآﻧﺠـﺎﻳﯽ ﮐـﻪ FM200 ﻓﺎﻗـﺪ ﺑﺮوﻣـﺎﻳﻦ ﻳـﺎ ﮐﻠـﺮاﻳﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎﺛﯿﺮﻣﺨﺮب آن ﺑـﺮروی ﻻﻳـﻪ اوزن، ﮐـﻪ ﺑﺎﻣﻌﯿـﺎر (ODP) Ozone Depletion Potential ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎرﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده ودرﺣﺪ ﺻﻔﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺎز FM 200 ﭘـﺲ از آزاد ﺷـﺪن هیچ ﻣـﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ای درﻣﺤـﯿﻂ ازﺧـﻮد ﺑﺠـﺎی ﻧﻤـﯽ ﮔـﺬارد ( No (Residue و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺲ ازاﻃﻔﺎء ﻧﺪارد.
– ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ودرﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺎز FM200 ﺑﯿﻦ ٣١ ﺗـﺎ ۴٢ ﺳـﺎل درﻣﺤـﯿﻂ زﻳﺴـﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
– ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺎز FM200 هفت درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﻗـﺪرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ درواﺣﺪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ توجهی اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

۳-۱) ﻛﺎرﺑﺮد :

گاز FM200 ﺑﺮای اﻃﻔﺎء هرسه ﮐﻼس ﺣﺮﻳﻖ AوBوC ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده وﻗﺎﺑﻞ بهره برداری اﺳﺖ . وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ قدرت خاموش کنندگی بالا، تمیز بودن وﻋﺪم ﺑﺠﺎی ﮔﺬاردن ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ازﻳﮏ ﺳﻮ و ﻋﺪم هدایت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ فضاهایی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و تجهیزات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﻣﺎن در آنها ﻣﯽ رود ازﻗﺒﯿﻞ اتاقهای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ, تجهیزات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و … ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.

از جمله مکان هایی که این سیستم برای استفاده در آنها مناسب می باشد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محل نگهداری تجهیزات مخابراتی
اتاق سرور و رایانش مرکزی
اتقاق های مانیتورینگ و کنترل
مراکز آرشیو اسناد و مدارک و بایگانی ها
موزه ها، نمایشگاه ها
مراکز نگهداری تجهیزات و مواد پزشکی و دارویی
مراکز انبارش و ذخیره سازی داده ها
و سایر موارد دیگر …

 

سیستم اطفاء حریق گاز FM200

سیستم اطفاء حریق گاز FM200

۴-۱) ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

مزیت اصلی این سیستم، استفاده میزان کمی از این گاز برای خاموش کردن حریق می باشد، این به معنی نیاز به سیلندر های نگهداری کمتر و کوچکتر و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نگهداری و ذخیره سازی گاز اطفای FM200 می باشد.

سیستم اطفاء حریق FM200 برای خاموش کردن حریق در کمتر از ۱۰۰ ثانیه طراحی شده و در این مدت زمان کوتاه از بروز حریق های با عامل الکتریکی، مواد و مایعات آتش زا و … جلوگیری می کند که این مهم باعث کاهش خسارت های قابل توجه خواهد شد.

مدت زمان کوتاه اطفا حریق در سیستم FM200 باعث کاهش خسارت ها و هزینه های تعمیر و بازساری در پی آتش سوزی خواهد شد.
شارژ مجدد سیستم اطفا حریق FM200 بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد و این مهم به خودی خود باعث کاهش زمان آماده سازی سیستم و در نتیجه کاهش احتمال خطر برای محل مورد استفاده خواهد شد.

گاز اطفا حریق FM200 به عنوان یک گاز غیر سمی طبقه بندی شده است بر همین اساس استفاده از این سیستم در محیط های بسته بدون خطر می باشد. ایمنی و بی خطری گاز FM200 در بیش از یک دهه تجربه و مطالعات گسترده علمی در آزمایشگاه های تخصصی اثبات شده است.

علاوه بر مزایای بیشمار سیستم در مهار آتش سوزی می توان به برتری این سیستم در حفاظت و سازگاری از محیط نیز اشاره کرد. از آنجایی که گاز اطفا FM200 هیچ تأثیر منفی بر روی لایه ازون کره زمین نداشته استقبال و استفاده از این سیستم در سراسر جهان به صورت قابل توجهی رو به رشد می باشد.

لیست برخی از مهمترین مزایا و ویژگی های سیستم اطفا حریق FM200 به شرح زیر می باشد:

جایگزینی مناسب برای هالون ۱۳۰۱
قابلیت اطفا حریق در مدت زمان کوتاه ( در حدود ۱۰ ثانیه)
غلظت طراحی بسیار پایین (۷ درصد)
فشار ذخیره سازی پایین ۲۴ و ۴۲ بار
نیاز به تعداد سیلندر کم جهت ذخیره سازی گاز
نداشتن اثرات مخرب بر روی تجهیزات پس از عملکرد و تخلیه
عایق جریان الکتریکی
عدم تاثیر مخرب بر لایه ازون (عمر کوتاه در جو حدود ۳۰ سال)
عدم کاهش قابل ملاحظه اکسیژن پس از تخلیه
عدم ایجاد برودت شدید پس از تخلیه

نکات ایمنی قابل توجه درباره گاز FM200 اگر چه بر طبق استاندارهای جهان این گاز در لیست گازهای قابل استفاده در فضاهای بسته قرار گرفته است ولی برخی دستورالعمل های حفاظتی برای تماس انسان با این گاز به شرح زیر اعلام شده است:

برخورد و تماس حالت مایع این ماده و یا حالت گاز در فاصله های بسیار نزدیک با پوست انسان ممکن است موجب یخ زدگی شود.

گاز FM200 در دماهای بالاتر از ۷۰۰۰ درجه سانتی گراد به گاز هیدروژن فلوراید تبدیل خواهد شد که البته با توجه به طراحی این سیستم برای خاموشی آتش و اطفا حریق در کمتر از ۱۰ ثانیه مقدار تولید این گاز به حداقل رسیده است.

کپسول حاوی گاز اطفا FM200 باید با احتیاط حمل شود. همچنین تجهیزات ایمنی کنترل نزول ناگهانی گاز در زمانی که کپسول به سیستم تخلیه متصل نیست و مهار نشده است باید در محل مناسب و در دسترس باشد.

۵-۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪارﮔﺎزﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﻣﻘﺪارﮔﺎزFM200 ﻣﻮرد جهت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ درﻣﺤـﯿﻂ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮاﺻـﻠﯽ ﺣﺠـﻢ ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ,(V) ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ (T) و ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ازﺳﻄﺢ درﻳﺎ (Altitude)
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

جهت انجام محاسبات مربوط به مقدار گاز مورد نیاز برای یک فضای معین باید از استاندارد NFPA2001 استفاده نمود . این استاندارد مربوط به گازهای اطفاء حریق بی اثر و تمیز مانند گازهای FM200 و IG می‎باشد.

محاسبه مقدار گاز FM200 با توجه به فرمول ذکر شده در استاندارد فوق و جدول های مربوط در این استاندارد انجام میشود. برای این کار همانطور که در بالا ذکر شد به پیش فرض هایی مانند ابعاد فضای مورد نیاز، دمای اتاق، ارتفاع محل نصب سیستم از سطح دریا و غلظت مورد نظر برای FM200 مورد نیاز است.

۱-۵-۱) ﺣﺠﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺣﺠﻢ تجهیزات و فضاهای اﻳﺰوﻟﻪ ﺷـﺪه را ازﺣﺠـﻢ ﮐـﻞ ﮐﺴـﺮﻧﻤﻮده و ﺣﺠـﻢ ﺧـﺎﻟﺺ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ راﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ قرار دهیم.

۲-۵-۱) دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ درﻣﺤﯿﻂ، دﻣﺎی ﻓﻀﺎ ﺑـﯿﻦ رﻧـﺞ ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻣﻜـﺎن ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳-۵-۱) ارﺗﻔﺎع ازﺳﻄﺢ درﻳﺎ :

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از١٠٠٠ ﻣﺘﺮﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ارﺗﻔﺎع را درﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺎزﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺿﺮب ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺤـﻞ ﻧﺼـﺐ در تهران وﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ١۵٠٠ ﻣﺘﺮاز ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ خواهد ﺑﻮد.

۴-۵-۱) ﻣﻘﺪارﮔﺎز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ پارامترهای ﻓﻮق ﻣﻘﺪارﮔﺎزﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

١-۵-٣) ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﯿﻪ:

– ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻘـﺪاری از ﮔـﺎز FM200 ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ درزﻣـﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

٢-۵-٣) زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ:

– زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز FM200 ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴـﺘﯽ ١٠ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺑﺼـﻮرت ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ازﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮوج اوﻟﯿﻦ ذرات FM200 ﻣﺎﻳﻊ ازﻧﺎزل ﺗﺎوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣـﺎده اﻃﻔـﺎء ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻤﺎﻣـﺎ “ﺑﺼـﻮرت ﮔـﺎزی درآﻣﺪه و ﮐﻞ ﻓﻀﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ (ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﮔـﺎزی ﮐﺎﻣـﻞ) ازﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺻـﺪای ﺗﺨﻠﯿـﻪ وﻇﺎھﺮﮔﺎزﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

– درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ به عر علتی ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﺶ از١٠ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻧﺮخ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در هر صورت ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮدر ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﺳﯿﺴـﺘﻢ (ﻏﻠﻈﺘـﯽ ﮐـﻪ درﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه) را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٣-۵-٣) اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﻧﺎزل:
fm200 نازل - سیستم اطفاء حریق گاز FM200

fm200 نازل – سیستم اطفاء حریق گاز FM200

 

ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﮔﺎزﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز زﻣـﺎن ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﮔـﺎزودﺑﯽ (ﻧـﺮخ ﺗﺨﻠﯿـﻪ) ، ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ

(ﺗﺨﻠﯿﻪ) ﻣﻨﺎﺳﺐ جهت ﺗﺤﻮﻳﻞ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻧـﺎزل های ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ودرﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اوﻻ ﻋﺎﻣـﻞ اﻃﻔـﺎء (گازFM200) ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط و تجهیزات واﻗﻊ درﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪه وﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﺎﻗـﺪ اﺛﺮات ﻣﺨـﺮب ﺑـﺮروی ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎری ﻧﺼـﺐ ( ازﻗﺒﯿـﻞ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﻳﻊ FM200 درﻏﯿـﺮ از زﻣـﺎن ﺗﺨﻠﯿـﻪ، اﻳﺠـﺎد اﻧﻔﺠـﺎر، اﻳﺠﺎد ﺗﻮده ﻏﺒﺎر درﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻤﺮارﺣﺮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ) ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱-۶) مکانیزم عملکرد اطفاء حریق توسط گاز FM200:

گاز FM200 ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ (ﺣﺬف ﺿﻠﻊ ﺣﺮارت) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ صورت که FM200 وارد زﻧﺠﯿﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﯽ ﺣﺮﻳـﻖ ﮔﺸـﺘﻪ و ﺗﺤـﺖ ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﻳﮑﺎلهای آزاد ﻓﻠﺰ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ که ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣـﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮدن واﮐـﻨﺶ، ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ ﺟﺬب ﻣﯽ شود. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ و در ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳـﮏ به ۱۰ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﮔـﺎز FM200 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﺮﻳﻖ مهار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

منابع :
– مقاله آشنایی با سیستم های گازی اطفاء حریق اتوماتیک نوشته ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎئی زاده و وحید چایانی
– سایت آموزشکده حریق

فهرست