سیستم اعلام و اطفاء حریق کتابخانه

سیستم اعلام و اطفاء حریق کتابخانه

سیستم اعلام و اطفاء حریق کتابخانه

سیستم اعلام حریق به کار رفته در کتابخانه ها شامل تجهیزات ذیل میباشد :
1-    مرکز کنترل اعلام حریق
2-    دتکتور دودی
3-    شستی اعلام حریق
4-    آژیر اعلام حریق
5-    آژیرفلاشر اعلام حریق
6-    تلفن کننده
سیستم اطفاء حریق مناسب در کتابخانه ها میتواند بر دو نوع اطفاء حریق گازی و یا اطفاء حریق واترمیست باشد. اطفاء حریق واترمیست یک نوع اطفاء حریق آبی میباشد که چون قطرات آب تحت فشار بالا قرار میگیرند بصورت مه بر فضای موردنظر پاشیده میشوند. درواقع قطرات آب در اینجا بسیار ریز و پرفشار میباشد که بصورت مه دیده میشود . درواقع اساس کار سیستم Water-  mist  مطابق بر تولید غبار آب میباشد که به صورت تولید ذرات ریز آب در محیط عمل می-کند. قطر این ذرات در این سیستم بین 10 تا 100 میکرون میباشد. در این سیستم آب با فشار بسیار بالایی که توسط سیستم تامین فشار تولید میشود در شبکه توزیع میگردد، فشار بالای تولید شده سبب تخلیه آب از نازل به صورت ذرات بسیار ریز می باشد این ویژگی در سیستم Water-mist سبب میشود که بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب درجذب حرارت حریق متفاوت با حالت معمول خود رفتار کند در این حالت آب ویژگی سرد کنندگی خود را دارا میباشد اما به دلیل تبدیل شدن به پودر در فضای تخلیه شده به طور کامل پخش میشود که در این حالت پوششی در اطراف حریق تشکیل میدهد که مانع از رسیدن اکسیژن به حریق میشود و همچنین خاصیت جذب حرارت توسط ذرات آب بیش از حالت معمول آن میباشدکه این مقدار 1700 برابربیشتر ازحالت معمول سیستم اطفا اسپرینکلر میباشد.. از مهمترین تغییراتی که در این حالت رخ میدهد عدم اثر خیس کنندگی و مرطوبیت بر روی محیط و اشیا میباشد.

فهرست