سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانجات و صنایع

سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانجات و صنایع

سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانجات و صنایع

در کارخانه ها به دلیل وجود فضای بزرگ و قسمت های مختلف از سیستم اعلام حریق آدرس پذیر استفاده میشود تا مکان حریق سریع تر قابل تشخیص باشد.

سیستم اطفاء حریق به کار رفته در کارخانجات و صنایع نیز میتواند با توجه به قسمت های مختلف از نوع آبی، گازی و یا فوم باشد.

در اتاق های برق، کنترل و سالن های تولید به دلیل وجود تجهیزات الکتریکی استفاده از اطفاء گازی ایمن تر میباشد. که به دلیل وجود اشخاص و کارکنان باید از نوعی گاز غیرسمی مانند گاز FM200 استفاده نمود.

در ساختمان های اداری مربوط به کارخانجات نیز میتوان از کپسول های دستی CO2 یا پودروگاز استفاده نمود.

فهرست