سیستم اعلام و اطفاء حریق مرکزداده

شرکت ایمنی و مهندسی آترون جهت ارائه مشاوره، طراحی، نظارت ، تامین، نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق مرکزداده، اتاق سرور، دیتاسنتر، فعالیت میکند.

سیستم های اعلام و اطفاء حریق بکار رفته در مرکزداده ها نیز مانند همان سیستم توضیح داده شده در اطفاء حریق دیتاسنتر میباشد.

اطفاء حریق مرکزداده با گاز FM200 صورت میگیرد که به دلیل عدم تاثیر نامطلوب بر روی تجهیزات و نیز غیرسمی بودن مناسب ترین گاز اطفاء جهت استفاده در این اماکن میباشد .

فهرست